Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

  1. ZARZĄDZENIE NR W/12/2023 WÓJTA GMINY KŁODAWA Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE: OKREŚLENIA TERMINÓW PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK 2023/2024 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
  2. ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KŁODAWA
  3. DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
  4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
  5. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA
  6. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 

 

  1. Deklarację należy złożyć u intendenta oddziału przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r. w godzinach pracy przedszkola. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć u intendenta oddziału przedszkolnego, w którym rodzic ubiega się o miejsce, w terminie wskazanym w zarządzeniu (wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane).