W roku szkolnym 2020/2021 w grupie „Mądrych Sówek” realizowany będzie program edukacyjny „Zdrowie na talerzu”, powstał on w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Środowisko rodzinne oraz przedszkolne jako otoczenie najbliższe dziecku, musi być świadome odpowiedzialności za prawidłowe żywienie dziecka, które nie tyko warunkuje jego zdrowie i prawidłowy wzrost, ale także kształtuje nawyki żywieniowe i potencjał zdrowotny organizmu w wieku dorosłym.

W swoim założeniu program kieruje swoje działania na dziecko (będzie realizowany w czasie: zajęć wychowawczo – dydaktycznych, zabaw, spacerów i wycieczek, zgodnie z ramowym rozkładem pracy w oddziale przedszkolnym) i rodzica (jako ważnego partnera w całym procesie wychowania i edukacji).