Informujemy, że w naszej placówce funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bogdan Spętany kontakt:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 570855090.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach
  z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach reprezentowane przez Dyrektora  (adres: 65-415 Wojcieszyce, ul. Osiedlowa 6, tel. 95 731 17 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • aktów wykonawczych do w/w ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
   Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
 9. Ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 


 

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:

 1. Адміністратором ваших даних є

Publiczne Przedszkole w Wjcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

 1. Osiedlowa 6, 66 – 415 Kłodawa
 2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. або письмово за адресою адміністратора.
 3. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися для проведення процедури зарахування дитячий садок в державній початковій школі.
 4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 14 грудня 2016 року Про освітнє право (Вісник законів від 2021 року, позиція 1082).
 5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини в дитячий садок/дошкільний навчальний заклад в державній початковій школі/іншій формі дошкільного навчання.
 6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства. Крім того, списки кандидатів, прийнятих і не прийнятих, публікуються шляхом розміщення на видному місці за місцем знаходження

адміністратора.

 1. Термін зберігання персональних даних визначено ст. 160 Закону Про освіту. Персональні дані кандидатів, зібрані для цілей рекрутингового процесу, і документація про рекрутинговий процес зберігаються не більше, ніж до кінця періоду, протягом якого учень відвідує дитячий садок/ дошкільний навчальний заклад в державній початковій школі/іншій формі дошкільного навчання. Персональні дані кандидатів, яких не будо зараховано в список учнів, зібраніз метою розгляду рекрутингового процесу, зберігаються в школі протягом одного року, хіба що на рішення директора було подано скаргу в адміністративний суд та провадження в суді не закінчилося винесенням правочинного вироку.
 2. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:
 3. a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;
 4. b) виправлення даних;
 5. c) обмеження опрацювання персональних даних;
 6. d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.
 1. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).
 2. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.
 3. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію).