Załącznik do zarządzenia nr W/15/2017
Wójta Gminy Kłodawa z dnia 21.02.2017r.


ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KŁODAWA

 

I. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59) oraz zarządzeniu nr W/15/2017 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kłodawa.


II. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola publicznego na terenie Gminy Kłodawa lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze kontynuacji edukacji przedszkolnej w tej placówce.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli gminnych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW (tj. DZIECI) DO PRZEDSZKOLI

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach gminnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kłodawa.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art.130 ust.2 ustawy Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość (po 10 pkt).
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

L.p. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą Wg wykazu dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium - na wniosku o przyjęcie do przedszkola 10 pkt
2. Rodzina kandydata (dziecka) objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola  7 pkt
3. Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja lub zgłoszenie do placówki jednocześnie dwojga dzieci Wg wykazu dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium - na wniosku o przyjęcie do przedszkola  5 pkt

 

5. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kłodawa mogą być przyjmowani do przedszkola gminnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW
PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola gminnego.

3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.

5. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

6. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od 1 do 22 marca 2017r. od 3 do 7 kwietnia 2017r.
2. Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu (dot. wyłącznie dzieci już uczęszczających do danej placówki) od 1 do 15 marca 2017r. nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe od 22 do 24 marca 2017r. od 10 do 11 kwietnia 2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2017r. do godz. 14:00 12 kwietnia 2017r.
godz. 14:00
5. Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia kandydata (dziecka) do danego przedszkola od 28 do 30 marca 2017r. od 12 do 13 kwietnia 2017r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 31 marca 2017r. do godz.14:00 14 kwietnia 2017r. godz. 14:00

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Kłodawa można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Kłodawa jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. W terminie 28 – 30 marca 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
 5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2017/18. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 6. Wykaz załączników:

1) Deklaracja kontynuacji edukacji w placówce przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018
2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w roku szkolnym 2017/2018